Hitno liječenje curenja polidimetilsiloksana

- May 23, 2019-

Kako se nositi s curenjem polidimetilsiloksana, sljedeće male serije dat će vam odgovor na ovo pitanje.

Prevencija osoblja, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Nosite masku za disanje. Spriječiti udisanje pare, aerosola ili plinova. Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Uklonite sve izvore paljenja. Evakuirajte osoblje na sigurno područje.

Spriječite nakupljanje pare do eksplozivne koncentracije, a para se može akumulirati na niskom tlaku.

Poduzmite mjere za sprječavanje daljnjeg curenja ili prolijevanja, osiguravajući pritom sigurnost. Ne dopustite da proizvod uđe u kanalizaciju.

Spriječiti ispuštanje u okoliš.

Metode i materijali za inhibiciju i uklanjanje izlijevanja

Sakupiti proliveno s električnim usisavačem ili mokrim kistom i staviti ga u posudu i odložiti u skladu s lokalnim propisima.